L’ajuntament de Benicàssim reclama una actuació sobre la marjal

844

El regidor d’urbanisme, Carlos Díaz, ha lamentat que “la conselleria de medi ambient haja tornat a incomplir els terminis a què es va comprometre per a oferir una solució definitiva a la delimitació de l’aiguamoll del Quadro de Santiago. En la va reunir que vam mantindre en conselleria fa ja quatre mesos, se’ns va garantir que esta delimitació estaria publicada a finals de gener i que, llavors s’obriria el termini d’al·legacions per a poder contestar-les i que fóra una decisió ferma abans de l’estiu. No obstant això, ja estem a finals de febrer i seguim sense notícies del futur de l’aiguamoll”.

Esta decisió sobre l’àmbit de protecció de la zona humida del Quadro de Santiago, és la condició sine qua non, per a poder conéixer l’afecció d’esta referència als àmbits d’actuació urbanística conegut com PAI Benicàssim golf i saber de ciència certa quin serà el futur del desenvolupament sud del municipi.

L’edil d’urbanisme hi ha assenyalat que “d’aquesta delimitació depenen moltes responsabilitats en el territori, ja que no es pot actuar, ni amb la planificació, ni amb la protecció de l’entorn, ni amb les mesures antiinundació, no amb els treballs de manteniment per a evitar l’aflorament d’aigües pluvials que afecta la zona de vivendes consolidades del Quadro de Santiago, que acull a més de 800 propietats”.

Carlos Díaz ha oferit esta informació a tots els grups polítics representats en l’ajuntament, en el transcurs de les comissions informatives d’ahir, perquè la resta de partits conega de primera mà, el seguiment a algunes de les iniciatives que més preocupen a l’equip de govern per la implicació veïnal i urbana que comporta.

RESPOSTA AL SÍNDIC DE GREUGES

D’altra banda, dins de la mateixa comissió informativa, s’ha adonat de la resposta municipal a la resolució realitzada pel Síndic de greuges respecte a la possibilitat d’anul·lar els rebut de l’IBI del conegut com PAI Benicàssim golf.

La resposta de l’ajuntament és un document completament tècnic i fonamentat per l’informe de la Viceinterventora de l’ajuntament. En el dit informe es conclou que, respecte de la recomanació d’anul·lar els rebuts de l’IBI dels terrenys del ciutadà que va presentar la queixa relatius a Benicàssim golf, no es pot dur a terme per l’Ajuntament per ser contrària a la legislació i normativa aplicable en la matèria. Açò és així, basant-se en la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLHL) que delimita les competències de l’ajuntament i la direcció general de cadastre, recaient en el primer la gestió tributària i en el segon la gestió cadastral. Segons argumenta l’informe municipal, el ciutadà presenta una queixa fonamentant-se en els valors cadastrals, una competència que no és de l’ajuntament, sinó de la Direcció de Cadastre i, per tant, la queixa del ciutadà ha de realitzar-se contra l’altra administració, i segons el procediment i l’òrgan adequat per a això. En tot cas, l’ajuntament no pot adoptar cap mesura a este respecte, perquè incorreria en un incompliment de la llei.

Finalment, l’informe municipal, respecte a la recomanació del Síndic d’exigir a la Direcció general del Cadastre, que realitze una nova valoració dels terrenys inclosos en els sectors 1 i 2 del PAI Benicàssim golf, assenyala que la dita sol·licitud ja es va realitzar segons dictamen de la Junta de Govern Local de 30 d’octubre del 2017, molt abans que la resolució del Síndic es produïra.

Compartir