Més d’una dotzena d’empreses opten al concurs d’idees per a l’ordenació i adequació del centre urbà de Borriana

1374

Un total de 14 empreses opten al concurs d’idees per a l’ordenació, adequació i disseny urbà del centre històric de la ciutat de Borriana, segons ha indicat el regidor d’Urbanisme, Bruno Arnandis. El concurs, el termini de presentació de treballs del qual va finalitzar el passat 27 de desembre, compta amb una una dotació econòmica total en concepte de premis de 22.500 euros, que es repartirà a parts iguals entre les propostes guanyadores, amb un màxim de tres propostes.
Sobre aquest tema, el responsable de l’àrea d’Urbanisme ha precisat que el deteriorament i les carències acumulades al llarg de dècades, particularment acusades en matèria de circulació i falta d’aparcaments, requereixen “una intervenció profunda i integral en la zona que s’articule, i alhora, de manera harmònica i coordinada per a tots els àmbits i objectius implicats”.
Arnandis ha explicat que, a títol orientatiu, el pressupost estimat de l’obra a considerar quan es desenvolupen les idees, oscil•la entre 7.000.000 i 10.000.000 euros, IVA no inclòs. En aquest pressupost, ha assenyalat, s’inclouen les partides d’execució, material de la proposta, percentatges aplicables de benefici industrial i despeses generals, honoraris de projectes i direcció d’obres, estudis sectorials, de seguretat i salut, geotècnic, topogràfic, etc.
L’adequació de tots els espais públics urbans que abasta el concurs d’idees inclou concretament: la plaça del Pla, el jardí i la plaça Major, l’antiga terrassa Payà i les edificacions del solar del carrer el Raval i, si escau, tots, algun o no cap dels solars del carrer de Sant Vicent núm. 13 i carrer del Roser núm. 9.
Amb la iniciativa del concurs d’idees, ha manifestat el regidor, es persegueix la presentació d’una proposta que ha de projectar-se “d’acord amb les directrius urbanístiques aplicables”, admetent “qualsevol ús o destinació compatible amb la zona urbanística de l’emplaçament, és a dir, comercial, administratiu, cultural, institucional, etc”, però també pot mantenir-los “com a espai lliure, en harmonia amb les idees i solucions tècniques que es proposen per al conjunt dels espais urbans”.
A més, ha especificat, cadascun d’aquests àmbits d’actuació són susceptibles de “solucions tècniques independents i de desenvolupament en diferents fases temporals, segons l’ordre de prioritats que establisca la corporació municipal”.
Aquesta actuació està cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, en el Pla d’Implementació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat en l’Àrea Urbana de Borriana (EDUSI).
Sobre aquest tema, cal assenyalar que la rehabilitació de l’edifici del carrer del Raval per a associacions i viver d’empreses, s’enquadra en l’objectiu europeu temàtic d’‘Inclusió Social i lluita contra la pobresa’ i de l’objectiu estratègic europeu de ‘Regeneració física, econòmica i social en àrees degradades’.
Igualment, la resta d’actuacions poden enquadrar-se en l’objectiu temàtic europeu de Medi Ambient i Patrimoni i l’objectiu estratègic europeu de ‘Foment de Patrimoni històric i Cultural’.
Amb el pagament del premi, ha manifestat Arnandis, l’Ajuntament adquirirà “plena disponibilitat per a, en un futur, desenvolupar o contractar la redacció d’un projecte bàsic d’execució a partir de les idees desenvolupades en els treballs guanyadors”.
Així mateix, també podrà proposar, durant la redacció definitiva del projecte que desenvolupe les idees guanyadores, la introducció de les modificacions que considere oportunes, per a “aconseguir una major adequació de l’objecte de l’actuació a les necessitats reals del municipi, sempre que no modifique substancialment les idees guanyadores del concurs”, ha precisat.
Terminis
Respecte a la decisió del jurat, cal assenyalar que en el termini de tres mesos des de la finalització de la presentació de les propostes, haurà de quedar redactada l’acta de la resolució del jurat que contindrà el dictamen raonat que el fonamente.
Quant a la valoració de les propostes, se centrarà bàsicament en la seua qualitat, “estudiada des de la complexitat específica del concurs” ha assegurat el regidor d’Urbanisme, qui ha precisat , que es tindrà en compte “l’interès espacial i urbà de les propostes, compliment del programa de necessitats, integritat i coherència constructiva, posada en valor de l’espai públic, qualitat de la imatge de l’edificació i el seu entorn, viabilitat i funcionalitat tècnica, així com la justificació econòmica de la solució”.

Compartir