L’ajuntament de Castelló prepara la compra de vivendes per al parc municipal de vivenda social

638

Els plecs de clàusules administratives per a la compra de vivendes que va a engegar l’Ajuntament de Castelló ja estan publicats a la plataforma de contractació del BOE. Amb aquests, l’Ajuntament té com a objectiu regular el procediment de contractació per a l’adquisició de vivendes i amb la finalitat d’ampliar el parc municipal de vivenda social per poder fer front a la demanda existent. Es tracta d’una actuació per a l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

El nombre de vivendes a adquirir dependrà del preu d’adquisició final d’estes sent la quantia màxima per vivenda de 81.000 euros i atenent a la disponibilitat pressupostaria que ascendeix a 1.010.000 euros, pel qual una vegada valorades les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el plec de contractació, i en funció dels imports proposats pels licitadors s’adjudicaran el nombre de vivendes possibles fins a esgotar la partida pressupostaria.

Les vivendes han d’estar ubicades en el terme municipal de Castelló de la Plana, estar lliures d’arrendataris, ocupants i precaristes, estar inscrites en Registre de la Propietat a nom del licitador, estar lliures de càrregues i gravàmens i en condicions jurídiques que permitisquen la seua immediata escripturació i inscripció en el Registre de la Propietat, així com estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments, de l’Impost sobre Béns Immobles i de la taxa de recollida de residus sòlids urbans.

Les proposicions es presentaran o bé al registre general de l’Ajuntament de Castelló o bé en els registres de les juntes de districte de dilluns a divendres, ambdós de 9.00 a 13.00 hores, i en cap cas podrà entregar-se per correu o mitjans electrònics. La presentació d’ofertes finalitzarà el 19 de setembre.

Per a més informació consultar a la plataforma de contractació del BOE.

Compartir