L’Ajuntament d’Alacant presenta la posada en marxa el Panell de Govern obert

766

L’Ajuntament d’Alacant, a través del Departament de Transparència i Bon Govern del Servei de Coordinació de Projectes, i en col·laboració amb el Servei de Noves tecnologies, Innovació i Informàtica, així com amb els diferents serveis municipals, està realitzant un esforç considerable en els últims anys, per a potenciar la transparència, amb l’objectiu de fer uns serveis més eficients i més accessibles als ciutadans. La seua incorporació a les diferents xarxes institucionals per a intercanviar i dissenyar projectes amb altres Ajuntaments de l’Estat i amb entitats socials diverses és un exemple d’això.

Els treballs desenvolupats activament en relació a la transparència, l’accés a la informació pública i normes del bon govern, han de ser els eixos fonamentals de tota acció política, tal com es recull en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La citada Llei 19/2013 té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

En l’àmbit de la comunitat Valenciana, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, ve a impulsar aquesta nova política de transparència informativa, promoció de la reutilització de dades públiques, implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques, així com la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.

• Implica l’impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública, permetent a la ciutadania participar en la presa de decisions públiques amb l’objectiu d’aconseguir millors resultats i una major qualitat democràtica.

• Aprofundir en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes de les Administracions Públiques, mitjançant el desenvolupament d’accions orientades a la seua millora i a l’avaluació dels resultats dels plans i programes públics.

• Construir un sistema d’integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança dels ciutadans.

• Sensibilitzar a la societat i als empleats públics sobre els valors del Govern Obert, contribuint al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, per a avançar cap a una societat inclusiva, justa i pacífica.

Els elements que integren el panell són:
• Els Indicadors de Transparència, recollits en les diferents lleis sectorials (informació institucional i pressupostària, relacions amb els ciutadans, contractacions, costos dels serveis, etc.).
• El Pla d’Acció, on es recull l’estratègia d’implantació i desenvolupament de la transparència a l’Ajuntament d’Alacant (la Comissió de Transparència Municipal, adhesió a codis ètics i de bones pràctiques, participació en xarxes institucionals, la tramitació de l’Ordenança Municipal de Transparència, així com línies a seguir en qüestions de sensibilització, participació i col·laboració amb la ciutadania).
• Els Indicadors ITA, seleccionats per l’associació Transparència Internacional Espanya, l’avaluació anual de la qual realitzada entre les 110 principals ciutats d’Espanya, *situa a Alacant al capdavant del rànquing realitzat l’any 2017.
• El Sector Públic Local, on es reflecteixen les entitats participades per l’Ajuntament d’Alacant (societats mercantils, comunitats i associacions, mancomunitats i consorcis).
• Les Dades obertes (o dades Obertes), on es recullen les dades a publicar que es troben disponibles en a l’Ajuntament, amb la finalitat de col·laborar en la nova cultura de la reutilització de la informació fomentant l’obertura per defecte, clau per a rendir comptes i ser auditats per tots els ciutadans i entitats públiques i privades. Informació accessible i fàcilment comprensible per a tots i formats amb els quals puguen treballar els interessats en aquests temes.
• Enllaç al SAIC (Sercicio d’Atenció i Informació Ciutadana) com a màxima expressió d’acostament a la ciutadania, mitjançant una eina que combina l’atenció i informació ciutadana per diferents canals presencials, online, i telefònics.

En paral·lel, l’Ajuntament d’Alacant ha avançat en diverses accions, dins de l’Adhesió a Codis Ètics i Bones Pràctiques com:

• Codi de Bon Govern Local
• Adhesió Carta Bones Pràctiques Administració Local i Autonòmica
• Adhesió Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència (FEMP)
• *ITA (Transparència Internacional). Rànquing estatal
• Adhesió Xarxa de Palaus Transparents.
• Declaració Institucional Antifrau en l’EDUSI
• Bones Pràctiques en la EDUSI
• Xarxa d’Ajuntaments kaleidosred.

Alhora que s’han articulat per a fer una efectiva acció que permeta la participació activa de la ciutadania en un marc específic:

• Comissió Transparència Municipal, Accés a la Informació i Bon Govern
• Dret d’Accés a la Informació
• Comité Autoavaluació Antifrau EDUSI.Constitució Comité
• Observatori Qualitat dels Serveis Municipals
• Jornades Formatives de Governs Locals.*Edicions VI,VII,VIII,IX
• Processos Participatius en l’EDUSI
• Ordenança Municipal de Transparència (en fase prèvia)

L’Ajuntament d’Alacant forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) per a intercanviar i dissenyar projectes *Smart *Cities amb altres Ajuntaments de l’Estat i amb entitats socials diverses. Entre els treballs desenvolupats en la RECI, en els quals ha participat activament l’Ajuntament, cal destacar el realitzat en relació a la transparència, l’accés a la informació pública i normes del bon govern, que han de ser els eixos fonamentals de tota acció política, tal com es recull en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La citada Llei té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Compartir