L’Ajuntament d’Alacant destinarà 21,8 milions d’euros per Conservació i Manteniment de Zones Verdes

1084

L’àrea d’Infraestructures i Manteniment de l’Ajuntament d’Alacant, dirigida pel regidor popular, José Ramón González, preveu portar a junta de Govern la proposta d’acord per a aprovar la convocatòria d’adjudicació del contracte de Conservació i Manteniment de Zones Verdes d’Alacant per als pròxims tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho fins a un total de cinc anys, mitjançant dues pròrrogues d’un any cadascuna.

L’edil va explicar que aquest contracte compta amb un pressupost base de licitació de 21.844.489,05 euros, IVA inclòs, admetent-se proposicions a la baixa, i el plec el divideix en tres lots que cobreixen els jardins i zones verdes d’Alacant, les zones forestals urbanes i periurbanes i els centres especials d’ocupació en Via Parc, carrer Unicef i àmbit de *Benisaudet.

L’objecte del contracte consisteix en la prestació dels serveis per a conservar i que perduren les zones verdes de la nostra ciutat, mantenint-les i consolidant-les en el temps, millorant el seu valor botànic i l’ús públic de parcs urbans, arbratge i jardins en col·legis públics, escoles infantils, partides rurals, jardins d’instal·lacions esportives, zones enjardinades de places, rotondes o bulevards, entre altres.

A més José Ramón González ha destacat que en aquest nou plec “s’augmenta el numere del personal contractat en 25 persones més, sumant un total de 130 operaris amb la finalitat que les zones verdes estiguen millor ateses, i s’inclouen totes les zones verdes noves que s’han creat al llarg dels últims sis anys”.

El contracte d’aquest servei està dividit en tres lots i presenta el següent desglossament: Lot 1: Conservació i manteniment dels jardins de la ciutat d’Alacant, amb un pressupost de 20.053.223,79 euros. Aquest lot a més de la conservació de les zones verdes, també inclou els treballs de *repintado i manteniment de mobiliari urbà, especial atenció a les zones verdes de l’Illa de Tabarca, i del baluard del Castell de Santa Bàrbara, amb presència diària d’un jardiner, i la total instal·lació del reg. Així com el manteniment de tot l’arbratge.

Lot 2: Conservació i manteniment de les zones forestals urbanes i periurbanes de la ciutat d’Alacant amb un pressupost d’1.118.376,84 euros, i les senderes repoblares urbans i zones limítrofes municipals, o les que l’Ajuntament dispose conveni, com la Muntanya *Benacantil, Cap d’Hortes-Cala *cantalar, Serra *Grosa i Sierra de Sant Julian, sendera Sierra *Colmenares, *Tossal de Manises, *Villafranqueza *Camí de *Seguins i muntanya Palomar,Muntanya *Tossal, entre altres.

Finalment el Lot 3 és de Conservació i manteniment dels centres especials d’ocupació, centralitzant els seus treballs als jardins de la Via Parc, al carrer Unicef i en l’àmbit de *Benisaudet, i la plaça al Carrer Pablo Neruda amb Vicente Aleixandre, amb un pressupost de 672.888,42 euros.

Així mateix, la Junta de Govern aprovarà els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars, amb els annexos que els integren i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, i en el perfil del contractant i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A més, s’autoritza una despesa de caràcter pluriennal per als anys 2019, 2020, 2021 i 2022 de cadascun dels lots del referit contracte.

A més, dins de les millores que contempla aquest contracte l’edil d’Infraestructures ha anunciat que “es crearà una brigada específica per a l’arbratge amb l’objectiu de millorar el seu manteniment i evitar situacions de risc augmentant els controls que es realitzaran sobre els arbres, i l’adquisició de nova maquinària elèctrica amb 0 emissions per a contribuir en la reducció de la contaminació atmosfèrica”.

Una altra de les millores contemplades consistirà en la posada en marxa i renovació del control del sistema de reg, la qual cosa permetrà una millor gestió en centralitzar les zones més antigues i poder-les controlar des del departament de zones verdes, permitiéndo reduir el consum d’aigua en aquestes zones en un 30 per cent.

En aquest sentit, José Ramón González va posar en valor que en el nou contracte “s’aposta per l’educació ambiental, fent gran recalcament les accions d’informació al ciutadà sobre la cura de les zones verdes i els beneficis que comporta” .

Amb aquest contracte es procedirà també a la renovació i millora en les zones enjardinades més degradades a causa del pas del temps. També contempla la digitalització dels processos de manteniment “el que ens permetrà tindre major control sobre el que s’està realitzant i així poder anticipar-nos a futurs problemes que pogueren sorgir” ha afegit l’edil.

Finalment, ha indicat que “es millorarà el control biològic de plagues augmentant les superfícies de tractament per a evitar l’ús de productes químics en la nostra àrees verdes”.

Compartir