L’ajuntament d’Alacant destina 178.577 euros a combatre l’absentisme escolar

792

L’Ajuntament d’Alacant, a través de la Regidoria d’Educació dirigida per l’edil Julia Llopis, va adjudicar en junta de Govern el contracte relatiu al lot 1 del “Servei de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar en el municipi d’Alacant”, a favor de la mercantil Mediterrani Serveis Marins, S.L per la quantitat de 167.750 euros; mentre que, com es recorda, la mercantil Eulen Serveis Sociosanitaris S.A. va resultar l’adjudicatària del lot 2, “Activitat de prevenció en absentisme escolar ‘L’escola de la reina'”, per la quantitat de 10.827 euros. D’aquesta forma, el Consistori invertirà el total de 178.577 euros a implementar aquest servei.

La iniciativa es posarà en marxa el primer de setembre de 2019 i finalitzarà el 30 de juny de l’any 2020 i tindrà una duració de dos cursos escolars, prorrogables per dues pròrrogues d’un curs escolar cadascuna.

Mesures contra l’absentisme escolar
El servei de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar en el *munipio d’Alacant està destinat a la ciutadania en edat d’escolarització obligatòria, resident en el municipi i a les seues famílies, així com als col·legis i instituts sostinguts amb fons públics i situats a la ciutat d’Alacant.

En aquest sentit, l’objectiu principal d’aquest servei dividit en dos lots és garantir el dret a l’Educació a tota la població en edat d’escolarització obligatòria del municipi d’Alacant.

Per a això, entre els objectius específics destaquen el facilitar a les famílies coneixements sobre habilitats educatives i formació en el cas específic particular que siga necessari reinserir a l’alumne al mig socioeducatiu, així com la realització d’intervenció familiar en els casos de menors absentistes, els no escolaritzats o els que presenten abandó escolar.

L’augment de la informació dirigida als docents, en aspectes relacionats amb la detecció, prevenció i intervenció de l’absentisme, l’abandó escolar i la desescolarització i l’augment del nivell de formació en la població escolar d’Alacant són altres mesures incloses en aquest servei que implica els escolars, a les seues famílies, a docents i als centres educatius.

Així mateix, es donarà suport a les institucions *escolarizadoras en la reinserció de l’alumnat absentista i se li facilitarà a aquest el retorn i la integració al seu entorn socioeducatiu. Altres iniciatives consisteixen a facilitar la informació necessària per a realitzar els tràmits de matriculació en els centres educatius, donar suport específic a l’alumnat per a motivar la permanència en les clades i oferir campanyes, tallers i mediació com a instrument per a la millora.

Lot 1: accions per a previndre i resoldre situacions de risc
Amb la finalitat d’aconseguir l’assistència plena a l’escola dels menors en edat d’escolarització obligatòria, és a dir entre els sis i els 16 anys, aquesta primera fase del servei busca resoldre i *preveer les situacions d’absentisme, abandó escolar i vagarege infantil que es produeixen en famílies amb problemàtica social, així com qualsevol altra situació conflictiva que poguera esdevindre i fora detonant de la no assistència a classe de l’alumnat.

El lot es divideix en quatre fases: detecció dels casos d’absentisme escolar, intervenció i execució de les mesures preventives o d’assessorament, seguiment del cas i valoració de l’evolució i, finalment, tancament d’actuacions i funcions d’orientació o estudi.

El personal mínim per a la prestació d’aquest servei és un educador social, un educador familiar, dos mediadors i cinc tècnics d’integració social (*TIS). La mercantil adjudicatària del lot 1 del contracte ha sumat millores que suposen les incorporacions de dos auxiliars administratius i de programes de formació contínua per als diferents tècnics esmentats.

Lot 2: activitat d’animació a la lectura “L’escola de la reina”
L’execució del lot 2 es desenvolupa entorn del conte titulat “L’escola de la reina” i les unitats de treball basades en el mateix, que finalitzen amb un joc en el qual només es pot participar si s’ha llegit i treballat el text.

Aquesta activitat es dirigeix als col·legis de primària que siguen seleccionats pel Departament d’Absentisme Escolar, segons els índexs d’absentisme presentats per cada centre. L’esmentat departament facilitarà a les escoles triades el conte, quaderns d’activitats i el joc relacionat.

Dos animadors socioculturals i/o dos *cuentacuentos seran els encarregats de facilitar les 52 sessions anuals d’aproximadament una hora i mitja que es duran a terme. Una vegada finalitzada l’activitat, els materials quedaran a l’aula perquè es puguen continuar treballant en les hores de tutories.

Compartir